Medezeggenschapsraad

Op grond van de ´Wet Medezeggenschap Scholen´ moet iedere basisschool een MR hebben. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die overleggen over het beleid van de school. De taak van de MR is de belangen van ouders, personeel en leerlingen te behartigen bij de vorming of bij de uitvoering van het beleid. Als MR spreken we met de directie over het schoolbeleid en de bijbehorende beleidsplannen. Dit kan betrekking hebben op verschillende gebieden zoals het schoolplan, de veiligheid op en rond school, de kwaliteit van het onderwijs etc. De MR heeft bepaalde wettelijke bevoegdheden, zo moet de directie over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR voordat ze een besluit kan nemen.

De MR op basisschool Trudo bestaat uit 6 leden en vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Zo’n vergadering is openbaar, dus wie belangstelling heeft is welkom. Als u een MR-lid wilt spreken kunt u ons per e-mail bereiken of persoonlijk aanspreken. Het e-mailadres is: mr-trudo@skpo.nl