Groep 3

In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Voor leerlingen en ouders is dit vaak een bijzondere stap. We zorgen voor een soepele overstap van de kleuters naar groep 3 door een goede balans tussen spel en schoolse vakken. We sluiten ook in groep 3 aan op de thema’s in de onderbouw en leerlingen leren spelenderwijs en volgens een degelijke methode lezen, schrijven en rekenen.  
 

Wgebruiken de methode Veilig Leren Lezen (VLL) voor taal en lezen. Deze methode bestaat uit twaalf kernen die elk drie weken duren. Aan het eind van elke kern worden kinderen individueel getoetst op het lezen van letters, woorden en/of korte zinnen. Na kern drie is er de zogenoemde herfstsignalering, na kern 6 een wintersignalering, na kern 8 een lentesignalering en na kern 11 een eindsignalering. Tijdens deze signaleringen wordt individueel en zorgvuldig bij elke kind gekeken naar de leesvorderingen zodat wij kunnen inspelen op hun onderwijsbehoeftenIn januari starten we met het project Leeskampioen. Hierover krijgt u te zijner tijd informatie. 

Aan VLL is onze schrijfmethode "Pennenstreken" verbonden. Met deze methode leren wij onze leerlingen schrijven. Schrijven is een belangrijk onderdeel van het inoefenen en beklijven van de geleerde letters en woorden.  

Voor het leren rekenen gebruiken we de methode "Wereld in Getallen". Aan de orde komen oriëntatie op de getallen 0 t/m 100, het correct schrijven van cijfers, resultatief tellen, structuren van getallen, optellen en aftrekken t/m 10, meten, tijd en geld.  
 

Naast de hoofdvakgebieden lezen, schrijven en rekenen staan beeldende vorming, muziek en bewegingsonderwijs structureel op het programma. Leerlingen krijgen een keer per twee weken muziekles en twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Het verkennen van de wereld om hen heen (wereldoriëntatie) zit verweven in de verschillende thema’s waarmee de leerlingen werken.  

We werken in groep 3 bewust zo min mogelijk digitaal. Als school sluiten we aan bij wetenschappelijk onderzoek dat onderschrijft dat het leren, oefenen en verwerken middels schrijven een belangrijke rol speelt in het goed kunnen opslaan van het geleerde.