Verlof/vakantie

Buiten de vastgestelde schoolvakanties die in overleg met team, medezeggenschap en het bestuur zijn bepaald, mogen wij de leerplichtige leerlingen niet zonder dringende reden vrijaf geven. Voor het geval uw kind extra vrij moet hebben, wordt u verzocht een verlofformulier af te halen bij de directeur. Het ingevulde formulier moet daarna afgegeven worden aan de directeur of administratie.

De wet kent een aantal vrijstellingsgronden. Zo kunnen ouders verlof aanvragen voor religieuze feestdagen. Een veelvoorkomende is het verlof voor een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties om. De directeur mag één keer per jaar verlof verlenen voor zo’n vakantie en wel voor hooguit tien dagen, oftewel twee schoolweken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor leerlingen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen alle vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan, bijvoorbeeld de horeca. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Daarnaast kan er verlof worden aangevraagd om ‘andere gewichtige omstandigheden’. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die nauw samenhangen met de persoonlijke situatie van de leerling. Dan valt te denken aan sterfgevallen in de naaste familie, aan jubilea in het gezin en van naasten familie of bijvoorbeeld aan een huwelijk van een gezins- of familielid.
 
De verlofregeling is er om een einde te maken aan het verschijnsel dat ouders van leerlingen extra vakantie vragen voor bijvoorbeeld wintersport of een bezoek aan het geboorteland van hun ouders. Daarvoor mag geen verlof worden verleend. Verlof voor extra vakantie is ook niet mogelijk gedurende de eerste en de laatste twee weken van een schooljaar. De wet wil hiermee voorkomen dat kinderen de start of het einde van het schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen.