Sop

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij de taken, verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs, op dit moment en in de toekomst. Het SOP is de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de school wel of niet voor uw kind kan betekenen.

Als u uw kind aanmeldt bij ons op school, dient het ondersteuningsprofiel als basis voor de afweging of wij als school de onderwijsondersteuning kunnen bieden waaraan het kind behoefte heeft. Het ondersteuningsprofiel zal vrijwel nooit direct en eenduidig een antwoord bieden op die (éne) vraag; ieder kind en iedere situatie is uniek. Toch zal het ondersteuningsprofiel helpen om een beargumenteerde afweging te maken.

Het school-ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door directie en interne begeleiders. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling. Vervolgens stelt het bevoegd gezag het ondersteuningsprofiel van de school vast, minstens eenmaal in de vier jaar. Klik hier om het SOP te lezen van BS Trudo.